June 25, 2024

विरोध प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागी हुन आग्रह ः सभापति देउबा

January 15, 2021
hggfos lakL sf]O/fnfsf] :d[lt lakL sf]O/fnfsf] #%cf}F :d[lt lbj;sf cj;/df k|hftflGqs ljrf/ ;dfhn] sf7df8f}Fdf z'qmaf/ cfof]hgf u/]sf] sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ k|wfgdGqL Pj+ g]kfnL sfFu|];sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले माघ ३ गते देशभर गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टीको सबै तहका साथीहरूसँगै समस्त लोकतन्त्रवादीमा विरोध प्रदर्शनमा व्यापक सहभागी भएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न अपील गर्दछु ।’
संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसले शनिबार ७५३ वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ ।
संसद विघटनको कार्यलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । कांग्रैसले संसद विघटनविरुद्ध यसअघि पुस १३ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा र पुस २५ गते ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -